Official WTMHS Logos

Senator Logos

Original Senator

Original Senator (.png)

Original Senator (.jpg)

Original Senator (.jpg)

Old PCC Senator

Old PCC Senator (.png)

PCC Senator

Old PCC Senator (.jpg)

70's Senator

70's Senator (.png)

70's Senator

70's Senator (.jpg)

Current Senator

Current Senator (.png)

Current Senator (.jpg)

Current Senator (.jpg)

NYR Senator (.png)

NYR Senator (.png)

Circle Senator

NYR Senator (.jpg)

Senator Face

Senator Face (.png)

Senator Face (.jpg)

Senator Face (.jpg)

WT Logos

WT Black on White 9

White background-Black Letters (.png)

White background-Black Letters .jpg

White background-Black Letters (.jpg)

WT White background-red letters

WT White background-red letters (.png)

WT White background-red letters .jpg

WT White background-red letters (.jpg)

WT White background-white letters .png

WT White background-white letters (.png)

WT White background-white letters (.jpg)

WT White background-white letters (.jpg)

WT red background

WT Black Letters-Red Background (.png)

WT Black Letters-Red Background .jpg

WT Black Letters-Red Background(.jpg)

black background

WT Red Letters-Black Background (.png)

WT Red Letters-Black Background .jpg

WT Red Letters-Black Background (.jpg)

Official Logos

Official WT logo

Official WTHS logo (.png)

Official WTHS Logo

Official WTHS Logo (.jpg)

Former Official WTHS logo-White

Former Official WTHS logo-White (.png)

Former Official WTHS logo-White

Former Official WTHS logo-White (.jpg)

Former Official WTHS logo-Black

Former Official WTHS logo-Black (.png)

Former Official WTHS logo-Black

Former Official WTHS logo-Black (.jpg)

EPCSC WT logo

East Porter Official WT logo (.png)

East Porter WTHS Official logo

East Porter Official WT logo (.jpg)

WTMS logo

WTMS Official Logo (.png)

WTMS Official Logo (.jpg)

WTMS Official Logo (.jpg)

WTMS logo

WTMS Original Logo (.png)

WTMS Original logo

WTMS Original Logo (.jpg)

Script W Logos

Baseball W

Baseball W (.png)

Baseball W (.jpg)

Baseball W (.jpg)

Baseball W State

Baseball W State (.png)

Baseball State W

Baseball W State (.jpg)

White Script W on White (.png)

White Script W on White (.png)

White Script W on White (.jpg)

White Script W on White (.jpg)

Script W - Woodmark (.png)

Script W - Woodmark (.png)

Script W - Woodmark (.jpg)

Script W - Woodmark (.jpg)

Cursive Logos

Cursive Senators (.png)

Cursive Senators (.png)

Cursive Senators

Cursive Senators (.jpg)

White Background - Script Senators (.png)

White Background - Script Senators (.png)

White Background - Script Senators (.jpg)

White Background - Script Senators (.jpg)

Script Washington (.png)

Script Washington (.png)

Script Washington (.jpg)

Script Washington (.jpg)

WT! Logos

WT! .png

WT! Black (.png)

WT! White

WT! Black (.jpg)

WT! .png

WT! Red (.png)

WT! Red

WT! Red (.jpg)

WT! Red on Black .png

WT! Red on Black (.png)

WT! Red on Black

WT! Red on Black (.jpg)

Other Logos

On You Senators! (.png)

On You Senators! (.png)

On You Senators! (.jpg)

On You Senators! (.jpg)

WT! Victory Flag (.png)

WT! Victory Flag (.png)

WT! Victory Flag (.jpg)

WT! Victory Flag (.jpg)

Stars & Stripes (.png)

Stars & Stripes (.png)

Stars & Stripes (.jpg)

Stars & Stripes (.jpg)

Bold Dome (.png)

Bold Dome (.png)

Bold Dome (.jpg)

Bold Dome (.jpg)

Porter County Conference logo (.png)

Porter County Conference logo (.png)

Porter County Conference logo (.jpg)

Porter County Conference logo (.jpg)

PCC Original 5 logo (.png)

PCC Original 5 logo (.png)

PCC Original 5 logo (.jpg)

PCC Original 5 logo (.jpg)